Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Přihláška do pracovních skupin MAP II

Přihláška do pracovních skupin MAP IIDatum konání:
22.4.2018

Pracovní skupiny projektu MAP II 

V navazujícím projektu MAP II se budeme od září 2018 setkávat v nových pracovních skupinách (PS). Jejich rozdělení a náplň vzešly přímo z projektu a jsou tedy pro všechny místní akční plány jednotné. 

Prosíme všechny členy původních PS i nové zájemce o zapojení do projektu, aby se s náplní jednotlivých PS seznámili a v případě zájmu se přihlásili prostřednictvím formuláře na konci článku. Z jednání pracovních skupin ze dne 21.3.2018 evidujeme již několik zájemců, které najdete v přílohách níže, tito se již přihlašovat nemusí. Zároveň prosíme ředitele škol a organizací pracujících s dětmi a mládeží, aby své zaměstnance s nabídkou seznámili a nabídli jim účast v pracovních skupinách. 


I. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS budou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. V PS musí být zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. PS se schází minimálně 4x ročně.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. Máte-li návrh, kdo by tuto pozici mohl zastávat sdělte nám kontakt v poznámce na závěr přihlášky do pracovní skupiny.

Důležitou náplní je dále projednávání dokumentů a podkladů v rámci realizaci Místního akčního plánování.

Seznam již přihlášených zájemců. Noví se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na konci tohoto článku.

II. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS budou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. PS se schází minimálně 4x ročně.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. Máte-li návrh, kdo by tuto pozici mohl zastávat sdělte nám kontakt v poznámce na závěr přihlášky do pracovní skupiny.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. 

Seznam již přihlášených zájemců. Noví se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na konci tohoto článku.

III. PS pro financování 

PS je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich zástupců) a odborníků. Schází se minimálně 4x ročně.

Činností PS bude plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit ve strategickém rámci MAP.  Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, bude připravovat podklady pro rozhodování Řídicího výboru a aktivně se podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

PS se může zabývat i dalšími tématy: prioritizace investičních záměrů v SR MAP – nastavení optimální sítě škol a školských zařízení v území, posouzení zdůvodnění potřebnosti,využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP v kontextu daného území (využití metod prioritizace investice, popsaných v Postupech MAP II), vytvoření návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a školských zařízení na daném území, která bude garantovat kvalitní zázemí pro počáteční vzdělávání na všech školách v regionu. Součástí může být i zvážení možnosti společného postupu při nákupu energií a dalších komodit vedoucích k úsporám. Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Seznam již přihlášených zájemců. Noví se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na konci tohoto článku.

IV. PS pro rovné příležitosti 

Do PS budou zapojeni zřizovatelé a ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi a mládeží a poradenských zařízení, další odborníci a rodiče. Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS je určena také k řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá gymnázia). Schází se minimálně 4x ročně. Práce členů PS se bude odvíjet podle Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV, která byla schválena vládou ČR a je pro nositele projektu MAP II závazná.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval udržitelné aktivity a procesy, musí tedy spolupracovat s PS pro financování. Tyto aktivity musí být zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu. 

V rámci PS se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

Seznam již přihlášených zájemců. Noví se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na konci tohoto článku.

Přihláška do pracovních skupin

V případě, že jste nám již jakoukoliv cestou dávali vědět o svém zájmu, zkontrolujte, zda již nejste mezi členy zařazeni (viz přílohy ke stažení výše). V případě, že se v tabulce najdete již přihlášku nevyplňujte. Příhlášky prosím vyplňte do 27. 04. 2018. Počet členů pracovních skupin zohledníme do přípravy rozpočtu projektu MAP II. Činnost pracovních skupin by začala až od září 2018. Děkujeme.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů