Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map

Rozcestník: 

Co je MAP

Organizační struktura

Témata MAP

Co je MAP

Logo EU  MŠMT.jpg

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín III, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023125

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín (zkratka MAP) od roku 2016 sdružuje všechny ty, kteří jsou zapojeni v práci s dětmi do 15 let v regionu a mají zájem aktivně se podílet na rozvoji kvalitního vzdělávání dostupného pro všechny. Tento cíl pomáháme naplňovat prostřednictvím aktivit různého charakteru pro odbornou i širokou veřejnost. Projekty MAP jsou založeny na vzájemné spolupráci všech zúčastněných subjektů. 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V období duben 2016 - březen 2018 proběhla první fáze projektu. Druhá fáze projektu probíhala v období prosinec 2018 - listopad 2022. Třetí fáze projektu probíhá v období prosinec 2022 - listopad 2023.

Co je naším cílem?

 • systémové zlepšení kvality škol
 • dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte
 • zavedení priorit vzdělávací politiky do praxe škol
 • zlepšení spolupráce v území
 • zavedení metodiky akčního plánování na úrovni školy a území
 • "objevení" a podpora místních systémových lídrů
 • vzdělávání dítěte jako ústřední bod
 • podpora neziskových organizací v oblasti vzdělávání
 • posílení kooperace a spolupráce mezi školami a dalšími subjekty podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Co děláme?

 • Pořádáme vzdělávací akce, semináře, workshopy a besedy pro odbornou i širokou veřejnost
 • Vytváříme platformu pro pedagogy, odborníky a další prostřednictvím pracovních skupin
 • Rozvíjíme spolupráci mezi školami, volnočasovými organizacemi a vzdělávacími subjekty
 • Podporujeme předávání a sdílení zkušeností
 • Zjišťujeme a mapujeme materiální i nemateriální potřeby škol 
 • Zavádíme metody strategického a akčního plánování do úrovně škol v území
 • Zabýváme se problematikou rovných příležitostí ve vzdělávání

Pro koho tu jsme? 

Cílovými skupinami jsouMapa MAP ORP Jičín_verze 2_správná.jpg zřizovatelé škol, ředitelé a pedagogové škol, speciální pedagogové, školní asistenti apod., vychovatelé a lektoři volnočasových aktivit děti do 15 let a jejich rodiče, a to z území ORP Jičín. 

Více o projektu

S novým programovým obdobím Evropské unie přicházejí nové dotační tituly a nové podmínky pro čerpání dotací do oblasti školství. Jedním z nových nástrojů na úrovni celé České republiky jsou Místní akční plány rozvoje vzdělávání, které budou vznikat zpravidla na území působnosti obce s  rozšířenou působností a budou prioritně zaměřené na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. MAP tematicky zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Jde o systémový nástroj, jak zavést změny stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 do škol.  

Realizace MAPů je součástí tzv. akce KLIMA. Cílem akce KLIMA je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

O popisu zapojení aktérů do realizace projektu MAP a o dílčím výstupu projektu, kterým je Strategický rámec MAP pro ORP Jičín více ZDE.

Ke dni 1. prosince 2018 byl zahájen navazující projekt MAP II, k jehož ukončení došlo po prodloužení 30. listopadu 2022. Partnerem projektu byl K-klub - středisko volného času, Jičín. Projekt MAP II pokračoval v původních aktivitách a zařadil i aktivity nové, např.  podporu strategického plánování na školách. 

Organizační struktura

Organizační strukturu projektu tvoří realizační tým, Řídicí výbor MAP a čtyři Pracovní skupiny. 

Realizátorem projektu MAP pro ORP Jičín je nezisková organizace typu místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s. (zkratka OZJ), která nese odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Úkolem realizačního týmu je zabezpečit činnost a spolupráci Řídicího výboru a Pracovních skupin, zajišťovat potřebné podkladové materiály, monitorovat průběh realizace MAP, zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci projektu, pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP apod. 

Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídicí výbor. Jeho složení odpovídá složení partnerství MAP a jsou v něm zastoupeny všechny cílové skupiny MAP. Řídicí výbor tvoří zástupci realizátorů projektu, kraje, zástupci z řad zřizovatelů, ředitelů i pedagogů škol včetně soukromých a církevních, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání a základních uměleckých škol, rodičů a dále zástupci KAP a MAS působících na území MAP. Řídicí výbor je hlavním představitelem MAP. Schvaluje Status a Jednací řád, ustanovuje Pracovní skupiny a jejich vedoucí a schvaluje Strategický rámec MAP.

Pro dosažení cílů projektu MAP III a naplnění principu partnerství a spolupráce bylo sestaveno 7 Pracovních skupin:
PS pro čtenářskou gramotnost
PS pro matematickou gramotnost
PS pro financování
PS pro rovné příležitosti

PS Asistenti pedagoga

PS Výchovní poradci a metodici prevence

PS Místní lídři

Členové Pracovních skupin na pravidelných jednáních plánují aktivity spolupráce a v otevřené diskuzi otevírají téma potřeb základních a mateřských škol i organizací neformálního vzdělávání a hledají cestu ke kvalitnímu a dostupnému vzdělávání v území. 

Témata MAP

Povinná opatření MAP

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

2. Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání

3. Matematická gramotnost v základním vzdělávání

4. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP

5. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

6. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

7. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě - EVVO

8. Kariérové poradenství v základních školách

Volitelná témata MAP

9. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

11. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

12. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Vlastní navržená témata MAP

13. Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání 

14. Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

15. Podpora řešení sociálně výchovných problémů

16. Administrativní pracovník ve škole - školní asistent

17. Práce s nadanými dětmi a žáky

 

 Zapojené organizace