Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map

Rozcestník: 

Co je MAP

Organizační struktura

Témata MAP

Co je MAP


      Logo EU  MŠMT.jpg

            EU+MŠMT Barevné RGB.jpg

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín IV, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008417.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín (zkratka MAP) od roku 2016 sdružuje všechny ty, kteří jsou zapojeni v práci s dětmi do 15 let v regionu a mají zájem aktivně se podílet na rozvoji kvalitního vzdělávání dostupného pro všechny. Tento cíl pomáháme naplňovat prostřednictvím aktivit různého charakteru pro odbornou i širokou veřejnost. Projekty MAP jsou založeny na vzájemné spolupráci všech zúčastněných subjektů. 


Na projekt byla poskytována finanční podpora z EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a nově finanční podpora z EU - OP Jan Ámos Komenský.

V období duben 2016 - březen 2018 proběhla první fáze projektu. Druhá fáze projektu probíhala v období prosinec 2018 - listopad 2022. Třetí fáze projektu probíhala v období prosinec 2022 - listopad 2023. Čtvrtá fáze projektu probíhá od ledna 2024 do prosince 2025.

Co je naším cílem?

 • systémové zlepšení kvality škol
 • dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte
 • zavedení priorit vzdělávací politiky do praxe škol
 • zlepšení spolupráce v území
 • zavedení metodiky akčního plánování na úrovni školy a území
 • "objevení" a podpora místních systémových lídrů
 • vzdělávání dítěte jako ústřední bod
 • podpora neziskových organizací v oblasti vzdělávání
 • posílení kooperace a spolupráce mezi školami a dalšími subjekty podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Co děláme?

 • Pořádáme vzdělávací akce, semináře, workshopy a besedy pro odbornou i širokou veřejnost
 • Vytváříme platformu pro pedagogy, odborníky a další prostřednictvím pracovních skupin
 • Rozvíjíme spolupráci mezi školami, volnočasovými organizacemi a vzdělávacími subjekty
 • Podporujeme předávání a sdílení zkušeností
 • Zjišťujeme a mapujeme materiální i nemateriální potřeby škol 
 • Zavádíme metody strategického a akčního plánování do úrovně škol v území
 • Zabýváme se problematikou rovných příležitostí ve vzdělávání

Pro koho tu jsme? 

Cílovými skupinami jsouMapa MAP ORP Jičín_verze 2_správná.jpg zřizovatelé škol, ředitelé a pedagogové škol, speciální pedagogové, školní asistenti apod., vychovatelé a lektoři volnočasových aktivit, děti do 15 let a jejich rodiče, a to z území ORP Jičín. 

Více o projektu

Jedním z nástrojů na úrovni celé České republiky jsou Místní akční plány rozvoje vzdělávání, které vznikají zpravidla na území působnosti obce s  rozšířenou působností a jsou prioritně zaměřené na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. MAP tematicky zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Jde o systémový nástroj, jak zavést změny stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ do škol.  

Realizace MAPů je součástí tzv. akce KLIMA. Cílem akce KLIMA je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

O popisu zapojení aktérů do realizace projektu MAP a o dílčím výstupu projektu, kterým je Strategický rámec MAP pro ORP Jičín více ZDE.

Ke dni 1. prosince 2018 byl zahájen navazující projekt MAP II, k jehož ukončení došlo po prodloužení 30. listopadu 2022. Partnerem projektu byl K-klub - středisko volného času, Jičín. Projekt MAP II pokračoval v původních aktivitách a zařadil i aktivity nové, např.  podporu strategického plánování na školách. 

Od 1. prosince 2022 do 30. listopadu 2023 probíhal projekt MAP III, v rámci něhož došlo k evaluaci celého procesu místního akčního plánování od jeho počátku. Se závěrečnou evaluační zprávou se můžete seznámit ZDE.

Od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2025 bude probíhat projekt MAP IV. Projekt opět bude zahrnovat i implementaci akčních plánů, jako tomu bylo u projektu MAP II. Budou realizovány tyto implementační aktivity: aktivity Otevřeno, Wellbeing na školách, Vzdělávání účastníků v území MAP a Zážitkové programy MAP.

Organizační struktura

Organizační strukturu projektu tvoří realizační tým, Řídicí výbor MAP a Pracovní skupiny. 

Realizátorem projektu MAP pro ORP Jičín je nezisková organizace typu místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s. (zkratka OZJ), která nese odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Úkolem realizačního týmu je zabezpečit činnost a spolupráci Řídicího výboru a Pracovních skupin, zajišťovat potřebné podkladové materiály, monitorovat průběh realizace MAP, zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci projektu, pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP apod. 

Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídicí výbor. Jeho složení odpovídá složení partnerství MAP a jsou v něm zastoupeny všechny cílové skupiny MAP. Řídicí výbor tvoří zástupci realizátorů projektu, kraje, zástupci z řad zřizovatelů, ředitelů i pedagogů škol včetně soukromých a církevních, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání a základních uměleckých škol, rodičů a dále dříve zástupci KAP/nyní zástupci IDZ a MAS působících na území MAP. Řídicí výbor je hlavním představitelem MAP. Schvaluje Status a Jednací řád, ustanovuje Pracovní skupiny a jejich vedoucí a schvaluje Strategický rámec MAP.

Pro dosažení cílů projektu MAP IV a naplnění principu partnerství a spolupráce bylo sestaveno 6 Pracovních skupin:

PS Financování

PS pro rovné příležitosti

PS Moderní didaktické formy - tuto PS tvoří podskupiny: PS Humanitní, PS Technická, PS Kreativní

PS Mateřské školy

PS Asistenti pedagoga

PS Výchovní poradci a metodici prevence

Členové Pracovních skupin na pravidelných jednáních plánují aktivity škol a aktivity spolupráce a v otevřené diskuzi otevírají téma potřeb základních a mateřských škol i organizací neformálního vzdělávání a hledají cestu ke kvalitnímu a dostupnému vzdělávání v území. 

Témata MAP pro aktuální projekt MAP IV

Povinná klíčová témata MAP

1. Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

2. Rozvoj potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním

3. Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpora managementu třídních kolektivů

Průřezová témata MAP

5. Proměna obsahu a způsobu vzdělávání

6. Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání

7. Digitální kompetence k celoživotnímu učení

8. Snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání

9. Spolupráce MŠ - ZŠ / ZŠ - SŠ

Volitelná témata MAP

10. Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a žáků

11. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

12. Výchova k udržitelnému rozvoji - EVVO, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

13. Mediální gramotnost

14. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

15. Rozvoj českého jazyka u dětí a žáků s jeho nedostatečnou znalostí

16. Rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití

17. Wellbeing

Vlastní navržená témata MAP

18. Čtenářská a matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání 

19. Podpora řešení sociálně výchovných problémů

20. Administrativní pracovník ve škole - školní asistent

21. Práce s nadanými dětmi a žáky

22. Komunikace s rodiči, osvěta rodičů a spolupráce s nimi

 

 Zapojené organizace