Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP

 Strategický rámec MAP pro ORP Jičín schválený Řídicím výborem MAP dne 26. září 2016 ke stažení ZDE.

Motto

"MAP jako cesta k rozvoji vzdělanosti."

Přehled priorit a cílů 

Priority

Cíle

1.    Zkvalitnění podmínek pro předškolní a základní vzdělávání a zvýšení jeho dosažitelnosti včetně posilování rovných příležitostí pro každé dítě a žáka v ORP Jičín

1.1. Budování, rekonstrukce a modernizace vybavení školních budov, učeben a školních areálů s důrazem na zvyšování kvality, dostupnosti a bezpečnosti výuky pro všechny děti a žáky v ORP Jičín do roku 2023

1.2. Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání umožňující rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na úspěch pro každé dítě, žáka i pedagoga z ORP Jičín do roku 2023

2.    Zkvalitnění podmínek pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a zvýšení jeho dosažitelnosti včetně posilování rovných příležitostí pro každého v ORP Jičín

2.1. Budování, rekonstrukce a modernizace objektů, areálů a učeben (kluboven) pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání s důrazem na zvyšování kvality, dostupnosti a bezpečnosti výchovy a vzdělávání pro každého v ORP Jičín do roku 2023

2.2. Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání umožňující rozvíjet motivující kulturu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého z ORP Jičín do roku 2023

3.    Posílení kooperace a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního, školního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v ORP Jičín

3.1. Budování, rekonstrukce a modernizace vybavení sdílených objektů, prostor, učeben (kluboven) a areálů s důrazem na zvyšování kvality, dostupnosti a bezpečnosti výchovy a vzdělávání pro všechny v ORP Jičín do roku 2023

3.2. Podpora a zvyšování rozsahu kooperace a spolupráce prostřednictvím společných projektů a aktivit napříč subjekty v ORP Jičín do roku 2023

Vize

Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj předškolního, základního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání vybudováním odpovídajícího a bezpečného stavebně-technického zázemí a zkvalitněním materiálního vybavení, ale také zlepšením jeho dosažitelnosti a naplňováním rovných příležitostí pro každého v ORP Jičín do roku 2023. Vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání a podporu pedagogů, lektorů, vychovatelů a dalších osob věnujících se dětem, mládeži i vzdělávání dospělých v ORP Jičín. Směřovat k vytvoření motivujícího a bezpečného prostředí pro vzdělávání zaměřené na úspěch pro každé dítě, žáka, vychovatele i pedagoga z ORP Jičín. Posílit kooperaci a spolupráci mezi školami a dalšími subjekty podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního, školního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v ORP Jičín. Podpořit subjekty pracující s dětmi a žáky v jejich úsilí začlenit do svých aktivit děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a při práci s nadanými dětmi a žáky. Zapojit zřizovatele škol a veřejnost, aby se podíleli na zvyšování kvality vzdělávání.

Popis zapojení aktérů 

Příprava projektu MAP pro ORP Jičín začínala na jaře roku 2015. Město Jičín informovalo všechny obce o chystaném projektu a dne 22. června 2015 se uskutečnil první seminář pro zřizovatele škol ORP Jičín, na kterém jim byl vysvětlen princip tvorby MAP, založení partnerství, průběh projektu a jeho výstupy. Na tomto setkání byl vysloven souhlas, aby nositelem MAP byly Otevřené zahrady Jičínska z. s., neboť svým územím MAS pokrývají největší část území okresu Jičín. Na dalším semináři pro ředitele škol v ORP Jičín 15. října 2016 mnozí účastníci vyslovili souhlas s účastí na projektu a s ochotou zúčastnit se aktivně jeho aktivit. Byli identifikováni všichni důležití aktéři předškolního a základního vzdělávání v území včetně institucí mimoškolního vzdělávání.

První fáze realizace projektu MAP pro ORP Jičín pak probíhala v období dubna až května 2016. Během osobních setkání s realizátory projektu byli zřizovatelé a ředitelé škol i zástupci neformálního a zájmového vzdělávání informováni o průběhu a aktivitách projektu a zároveň od nich realizátoři projektu zjišťovali potřeby škol a organizací, které zastupují. Na základě tohoto zjištění sestavili realizátoři projektu vlastní dotazníkové šetření, dotazníky MAP.003, a MAP.004, skrze které byly zjištěny potřeby škol v oblasti investic, potřeby pro rozvoj kompetencí dětí a žáků, vzdělávání pedagogů a náměty pro společné sdílení zkušeností a zapojení škol. Pro zjištění potřeb organizací neformálního a zájmové vzdělávání byl později sestaven dotazník MAP.005. Prostřednictvím těchto dotazníků mimo jiné navrhovali jeho respondenti své zástupce do Řídicího výboru MAP pro ORP Jičín.

První ustanovující jednání Řídicího výboru MAP proběhlo dne 23. května 2016, na kterém byl ustanoven Řídicí výbor MAP složený ze zástupců realizátorů projektu MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s ., MAS Brána do Českého ráje z. s., Krajského úřadu Hradec Králové, Města Jičín a dále ze zástupců základních a mateřských škol, základní umělecké školy a neformálních a zájmových organizací v území.

Na druhém jednání Řídicího výboru MAP dne 8. června 2016 byly sestaveny pracovní skupiny, ve kterých budou aktéři projektu nadále pracovat a tvořit místní akční plán rozvoje vzdělávání. Řídicí výbor MAP se shodl na těchto pracovních skupinách:

  1. Předškolní vzdělávání
  2. Základní vzdělávání
  3. Vzdělávání pedagogů a management škol
  4. Neformální a zájmové vzdělávání

Vedoucí pracovních skupin, kteří byli jmenování Řídicím výborem MAP, dále oslovili zájemce z řad ředitelů, pedagogů, lektorů, specialistů a dalších osob pracujících v oblasti vzdělávání v ORP Jičín, aby se zapojili do práce skupiny. První jednání takto sestavených pracovních skupin probíhala v období 15. – 28. června 2016. Na těchto jednáních byla sestavena dotazníková šetření MAP.006, MAP.008 a sdílená tabulka potřeb pro organizace neformálního a zájmové vzdělávání MAP.007. Cílem dotazníků bylo zjistit priorizaci oblastí, aktivit škol, aktivit spolupráce, zajištění podmínek pro zvýšení kvality vzdělávání a zjištění potřeb v oblasti vzdělávání pedagogů na území ORP Jičín do konce roku 2023.

O činnosti pracovních skupin byla široká veřejnost informována prostřednictvím webu www.moz.pfnet.eu, skrze který měl kdokoliv možnost výsledky práce komentovat a případně připomínkovat. Mimo to o průběhu projektu MAP pro ORP Jičín opakovaně informovali místní tištěná média.

Samotná práce na Strategickém rámci MAP pro ORP Jičín probíhala v období letních prázdnin, proto nejprve proběhla dvě jednání v užším pracovním týmu složeném z vedoucích a aktivních členů pracovních skupin. Ti s ohledem na výsledky dotazníkových šetření a potřeby všech základních a mateřských škol a organizací zajišťující neformální a zájmové vzdělávání v ORP Jičín sestavili během dvou jednání první část Strategického rámce pro ORP Jičín, tedy tabulku priorit a cílů.

Tato verze byla aktérům projektu MAP pro ORP Jičín představena na dalších jednáních pracovních skupin, která probíhala v období 25. 8. – 31. 8. Na nich mohli členové pracovních skupin sestavené priority a cíle dále komentovat a dávat návrhy na jejich úpravy. Realizátoři projektu MAP později dokument doplnili potřebnou tabulkou investičních priorit, kterou sestavili na základě výsledků proběhlých dotazníkových šetření.

Všem zástupcům základního, předškolního, mimoškolního a neformálního vzdělávání v ORP Jičín byl výsledný Strategický rámec MAP pro ORP Jičín zaslán k prvnímu připomínkování, které probíhalo ve dnech 12. – 16. září 2016, a znovu pak k druhému připomínkování od 21. – 25. 9. 2016.

Takto sestavený Strategický rámec MAP pro ORP Jičín byl pak předložen dne 26. září 2016 Řídicímu výboru MAP ke schválení.