Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Progresivní změny ve vzdělávání, efektivní výuka - Martin Roman diskutoval s řediteli škol

Progresivní změny ve vzdělávání, efektivní výuka - Martin Roman diskutoval s řediteli školDatum konání:
12.1.2017

Ve čtvrtek 12. ledna uspořádal realizační tým projektu Místní akční plán Jičín setkání ředitelů škol a veřejnosti s JUDr. Ing. Martinem Romanem, MA na téma efektivita výuky a učení. Martin Roman je zkušeným manažerem a úspěšným podnikatelem, čerstvým absolventem pedagogické fakulty University College v Londýně, filantropem v oblasti vzdělávání, autorem a donátorem projektu Čtení pomáhá a předsedou správní rady PORG o.p.s. Ve svém vystoupení Martin Roman komparoval vzdělávání ve Velké Británii a ČR, upozornil na důvody, které způsobují nutnost zavádění efektivnějších způsobů výuky v českém školství a uvedl návrhy na řešení s konkrétní příklady výukových metod. Obzvláště upozornil na přínosnost FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ jako souboru vědecky zpracovaných přístupů, pravidel a metod, odpozorovaných z praxe, díky kterému lze nejen zvýšit efektivitu vzdělávání, ale také naučit žáky sebehodnocení, dovednosti řídit lépe vlastní učení a zvýšit své šance na úspěch.

IMG_2420.jpg

Martin Roman upozorňuje na fakt, že školství ve světe se změnilo za posledních 40 let zásadně více než v ČR. Vyspělé státy při zavádění změn reagují na značný tlak zaměstnavatelů a reflektují odborné studie, zabývající se dalším vývojem v této oblasti. Např. studie Oxford upozorňuje na předpoklad, že za 20 let zanikne 47% současných pracovních míst především díky rozšíření robotiky a umělé inteligenci (řidiči, textilní dělníci, recepční..) Ve Velké Británii (dále VB) stát více ovlivňuje, co a jak učit a pomáhá učitelům i vzděláváním – ze státní pokladny byli všichni učitelé plošně proškoleni v metodách formativního hodnocení a tento předmět je v Británii povinným při absolvování VŠ pedagogického zaměření.

Předpokládá se, že třetina dnešních dětí, které vystudují VŠ, nenajde práci odpovídající jejich kvalifikaci. Trendem je častějšího střídání zaměstnání, více částečných úvazků. My vlastně nevíme, co budou děti potřebovat umět za 30 let, ale při pozorování současnosti můžeme predikovat, že klíčové pro každého budou tyto 4 dovednosti: spolupráce, kritické myšlení, řešení problémů a kreativita. Státy s nejefektivnějšími vzdělávacími systémy proto prosazují větší míru zapojení žáka do učení, smysluplné učivo a podporují každého žáky v cestě za jeho úspěchem. Mnohem větší roli hraje při vyučování didaktika a praxe. Např. pedagogové ve VB využívají společné plánování hodin, vzájemné hospitace a rozbory hodin, ve školách je zaváděna metoda Teachers learning communities http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may04/vol61/num08/What-Is-a-Professional-Learning-Community¢.aspx.

Martin Roman upozorňuje na skutečnost, že v ČR se téměř nezměnily osnovy za posledních 40 let. Převládá frontální výuka v neefektivní formě, která je snazší. Děti jsou připravovány spíše na vědomostní kvízy. A bohužel pedagogické fakulty kladou mnohem větší důraz na znalost faktů v daném předmětu, než na didaktiku. Navrhuje také pedagogům zjednodušení jejich práce díky nástrojům, šetřících práci a čas jako jsou např. Khanova škola, quizlet aj. Za velmi efektivní je považováno formativní hodnocení, souhrn postupů, díky nimž učitel v každý okamžik ví, jak jsou na tom jeho žáci a tomu přizpůsobuje svou výuku a formu zpětné vazby. Na základě výsledků výzkumů od r. 1988 jej zpracoval Dylan Wiliam a Paul Black. Formativní hodnocení je velmi efektivní. Díky těmto metodám a postupům učitel dělá méně, studenti více. Ovšem při jeho zavádění je stěžejní dostatečné vzdělávání učitelů a jejich podpora. Právě vzdělávání pedagogů je jediná cesta k rychlému zlepšení školství. Pokud čtenáře zajímá efektivita metod ve vzdělávání a učení, najde více na https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit

Formativní hodnocení deklaruje 5 principů:

  1. Znát cíl učení v hodině a podle čeho bude student hodnocen.
  2. Vést diskusi tak, aby měl učitel v každém okamžiku přehled o stavu učení žáků.
  3. Podávání zpětná vazby od učitele ve formě, která podporuje proces učení.
  4. Aktivace ostatních studentů jako zdrojů učení.
  5. Dát podporu studentovi v porozumění svého procesu učení.

Martin Roman uvedl pro inspiraci specifika práce pedagogů na školách Nový PORG. Pedagogové mají k dispozici manuál metod, využívaných na škole (Teaching and learning manual), vzdělávání učitelů je založeno na principech Teacher learning communities (viz odkaz nahoře v texu), vedení školy podporuje vzájemné hospice. Velmi význam je přisuzován hodnocení učitelů žáky, kdy žáci písemně odpovídají na 8 dotazů a dávají zpětnou vazbu vedení školy na práci každého učitele. Toto hodnocení probíhá jednou ročně.

Inspirativní zajímavostí je zákaz mobilů na základních školách PORG.

IMG_2411.jpg

Návrhy, které Martin Roman předkládá pro zefektivnění českého školství se týkají výuky na pedagogických fakultách (např. zavedení předmětu FORMATIVNÍ HODNOCENÍ jako povinného), více podporovat další vzdělávání učitelů, změnit osnovy a učebnice s cílem učit věci podstatné, výuku zacílit na podporu žáků v získávání dovedností komunikace, týmové práce, kritického myšlení, řešení problémů a kreativity.

Jičínským ředitelům a pedagogům daroval Martin Roman 20 výtisků publikace Zavádění formativního hodnocení – praktické techniky pro základní a střední školy autora Dylana Wiliama, kterou vydal v českém překladu ve spolupráci s EDUkační LABoratoří EDULAB.. Jeho záměrem je vydávat aspoň jednu knihu každý rok a přiblížit tak českým učitelům odborné publikace, kterých vydání je vzhledem k malému českému trhu pro běžná vydavatelství nerentabilní. Na výběru knih se podílejí pedagogové PORGu, kde se techniky pilotně zavádějí.

Průběh setkání a vyhodnocení dotazníkového šetření

Setkání s Martinem Romanem proběhlo ve dvou formách. Nejdříve mluvil k odbornému publiku – ředitelé, kteří měli zájem a zasedli

 ke kulatému stolu jako panelisté a diskutovali, další zájemci měli možnost naslouchat (diváci v dotazníkovém šetření projevili zájem IMG_2443.jpgzapojit se do diskuse, při pořádání příštího kulatého stolu to již bude možné). Při druhém setkání od 16 hodin promlouval Martin Roman k veřejnosti spolu s ředitelkami místních škol - paní Komárkovou ze ZUŠ, paní Kalátovou Lisou ze ZŠ Železnická a paní Kynčlovou z MŠ U Kina. S dotazy se na něj obrátily přítomné pedagožky, žáci a dobré jméno kategorii rodičů zachránil jeden tatínek. Celkem navštívilo obě akce 73 lidí, dotazníky odevzdalo celkem 34 respondentů, přičemž 29 z nich považovalo akci za přínos, pro 5 lidí byla přínosem částečně. Negativní odpověď se nevyskytla. Obzvláště pozitivně se jeví, že z 19 dotazníků, odevzdaných po setkání s řediteli (zapojili se i diváci), 12 respondentů uvedlo, že využije získané poznatky  v praxi, 7 respondentů uvedlo odpověď "částečně", odmítavá odpověď opět žádná. V osobních rozhovorech organizátorů s účastníky tito projevovali přímo nadšení a velmi oceňovali kvality uvedených informací a přednesených návrhů, velmi oceňovali také fundovanost hosta. Mnozí se vyjádřili ve smyslu podpory dalšího šíření všeho, co na setkání zaznělo na téma změn v českém školství.

Organizační tým MAPu děkuje všem účastníkům, obzvláště žákům, kteří se také zapojili a kladli panu Romanovi nelehké dotazy. Děkujeme speciálně 14-ti leté Veronice Pokorné, která Martina Romana v závěru akce požádala, aby vše, co přednesl u nás v Jičíně, šířil dál a pomohl tak žákům a studentům lépe uspět při svém studiu.

Udržet laťku, kterou zvedl Martin Roman hodně vysoko, nebude lehké. Přijďte a posuďte sami na nejbližším setkání - ve středu 8. března 2017 Mgr. Hubatka nabídne rodičům pravidla, postupy a metody, jak zvládat své potomky. Sejdeme se opět v Porotním sále jičínského zámku.

Vstup zdarma!

Katarina Kalvodová

IMG_2422 (1).jpgIMG_2433 (1).jpgIMG_2457.jpg

IMG_2437.jpg


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů